ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารโครงการเพื่อความสำเร็จ

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการศาสตร์พระราชา

กิจกรรม การพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรปลอดภัยสู่ศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพอาหารพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านห้วยเกรียบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Read More »
โครงการศาสตร์พระราชา

โครงการลงพื้นที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชน

Read More »
โครงการศาสตร์พระราชา

โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564

Read More »