โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและท้องถิ่น มีพันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) นำมาใช้  เป็นพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงาน เน้นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม  เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน หาแนวทางพัฒนาช่วยให้ชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ใช้นโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือ การร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  

1. สำนักงานยุทธศาสตร์จังหวัด
2. สำนักงานพัฒนาชุมชน
3. สำนักงานเกษตรจังหวัด
4. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
6. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
7. หอการค้าจังหวัด
8. พาณิชย์จังหวัด
9. ประชารัฐจังหวัด

การดำเนินงานโครงการ

process

ผลการดำเนินงานของโครงการ

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ  รวมถึงประชาชนกินดีอยู่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสุข

1.  ชุมชนโค้งตาบาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

เพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาหม่องสนุมไพร  เกลือสปาขัดผิว  พิมเสมน้ำ  น้ำมันเหลืองสมุนไพร  ลูกประคมสมุนไพร  สบู่กลีเซอรีน

โค้งตาบาง

2บ้านห้วยเกรียบ  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

– ได้ชุมชนต้นแบบด้านการทำเกษตรตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

– เพิ่มรายได้จากสินค้าทางการเกษตร

– ลดรายจ่ายในเรื่องการใช้สารเคมี

บ้านห้วยเกรียบ