รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน

รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี