รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

  • All
  • .การเปิดเผยราคากลาง
  • .ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติมภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติมภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติมภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฐานการเรียนรู้ จำนวน ๔ ฐาน

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566