รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

  • All
  • .การเปิดเผยราคากลาง
  • .ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน

การเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้าอาคาร ๓ (อาคาร ๓ ชั้น) จำนวน ๑ งาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด และชุดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด และชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ