ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแรกมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแรกมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เชิญชวนโครงการซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแรกมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

      เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคสอง 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนดังกล่าว