ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าว

ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี

Read More »