ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าว ทั้งหมด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564

Read More »
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๓

Read More »