ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปรัชญา : “คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล “

ปณิธาน:  “พลังปัญญาของท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ : “ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร
การท่องเที่ยว และสรา้งสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

พันธกิจ :

  1.  ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนําความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

  3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่

  4. น้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล

  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

   “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและท่องเที่ยว”

ค่านิยมองค์กร

         “ทํางานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่งเดียว”
          (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)

                 P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
                 B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
                 R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
                 U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
           1. มีคุณธรรม  จริยธรรม
           2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
           3. คิดเป็นทำเป็น
           4. มีความรับผิดชอบ
           5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 

ภารกิจตามพระราชบัญญัติ​
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

           มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบํารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

            มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

         (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

         (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิต ดังกล่าว จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

         (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

         (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

         (5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง

         (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต   และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

         (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น