บริการสำหรับนักศึกษา

บริการสำหรับนักศึกษา

ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลด้านการศึกษาดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศ/ระบบฐานข้อมูล/ข่าวสาร

MIS PBRU (ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา)

- ลงทะเบียนเรียน
- ดูเกรด
- ตารางเรียน
- ประเมินอาจารย์ผู้สอน

ข่าวสำหรับนักศึกษา

บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา เช่น
- ข่าวกิจกรรม / ข่าวทุน / ข่าวการฝึกอบรม

PBRU Exit Exam

- ระบบสอบวิชาพื้นฐาน

ห้องสมุดออนไลน์

- สืบค้นข้อมูล
- ยืมคืนหนังสือ
- สื่อ E-book

IT – Clinic

- ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
- หรือติดตั้งค่าเพื่อการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย

PBRU MAIL

- บริการอีเมลของมหาวิทยาลัย