แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี ปี 2560 – 2579 และระยะ 5 ปี 2560 – 2564

 

Phetchaburi-Rajabhat-University-Development-Plan20years