ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 20 ปี ปี 2560 - 2579 และระยะ 5 ปี 2566 - 2570

โดย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ได้แก่

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ