ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี ปี 2560 – 2579 และระยะ 5 ปี 2560 – 2564