ประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

5. การพัฒนาท้องถิ่น

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

1. เร่งรัดผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาวะที่ดี

2.  ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยพัฒนาโรงเรียนและวิจัย

3. เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4. เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพระดับสากลโดยใช้กลไกการประกันคุณภาพบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองมหาวิทยาลัย

6. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยเน้นวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนานักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือปรับใช้กับชุมชนสังคมได้

7. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

8. ส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และเป็นผู้นำการถ่ายทอดสู่สังคม

9. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมที่ดีแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทยและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และนำสู่สากล