ประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

5. การพัฒนาท้องถิ่น

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

DOWNLOAD

นโยบายสภา 60-64

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน