นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วัน เดือน ปีเกิด 5 เมษายน พ.ศ. 2491 อายุ 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6
– โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 13
– โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 40
– โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 27
– วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 25
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
– ผ่านหลักสูตรครูการบินไอพ่น (PILOT INSTRUCTOR T-38) โดยทุน IMETP ที่ซานอันโตนีโอ รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
องคมนตรี (รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 / รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
– ผู้บัญชาการทหารอากาศ
– รองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 1
– ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
– รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่ได้รับ
– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
– มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
– เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ร.2) ประเภทที่ 1
– เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)