คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต35
  • 2) การวิจัย4
  • 3) การบริการวิชาการ3
  • 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม2
  • 5) การบริหารจัดการ113

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจำหน่ายเครื่องหมายและอุปกรณ์นักศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน การสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี