คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต35
  • 2) การวิจัย4
  • 3) การบริการวิชาการ3
  • 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม2
  • 5) การบริหารจัดการ113

คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมปฏิบัติการจุลชีววิทยา

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจเอกสารการเบิกจ่าย งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดพื้นที่เรียนรู้และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำระบบสารสนเทศ (e-document PBRU) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำเงินเดือนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคู่มือการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจเอกสารการเบิกจ่าย งานบริหารคลังและทรัพย์สิน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี