คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต35
  • 2) การวิจัย4
  • 3) การบริการวิชาการ3
  • 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม2
  • 5) การบริหารจัดการ113

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์

คู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการสถานกีฬาและอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือปฏิบัติงาน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการสอบทาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการโสตทัศนูปกณ์ในห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การลงรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ของสำนักวิทยบริการฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีและการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาการจัดการ