คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการสอบทาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการสอบทาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน


โดย : นางสาวเพียงใจ เรืองชัย

DOWNLOAD |  BACK

แนวทางการสอบทาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน