บริการสำหรับบุคลากร

บริการสำหรับบุคลากร

ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล แบบฟอร์มและข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
 ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิยาลัย

ระบบสารสนเทศ / ระบบฐานข้อมูล

MIS PBRU
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

PBRU MAIL

ร้องเรียน/แนะนำ ติชม

แบบฟอร์มและข้อมูลด้านต่างๆ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล

รายงานผลการบริการและพัฒนาทรพยากรบุคคลประจำปี

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

ข้อบังคับภาระงาน