บริการสำหรับบุคลากร

บริการสำหรับบุคลากร

ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
 ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิยาลัย

PBRU – WiFi

ห้องสมุดออนไลน์

ปรึกษา / แจ้งปัญหาการใช้งาน

ด้านระบบสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
http://ict.pbru.ac.th/
Tel 032-708601
ด้านการเงิน/พัสดุ/บุคคล
กองกลาง
http://op.pbru.ac.th/
Tel 032-708604
ร้องเรียน
งานนิติกร
Tel 032-70861025