ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารพัสดุฯ

เอกสารและแบบฟอร์มงานบริหารพัสดุฯ

1. ใบส่งมอบพัสดุ

2. ใบตรวจรับพัสดุ

3. วิธีการจัดทำใบส่งมอบพัสดุ

4. หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์โดยสาร