ติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อหน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยฯ

คณะครุศาสตร์

โทรศัพท์ 032-708621
อีเมล edu.pbru@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ http://edu.pbru.ac.th/
Page Facebook : https://www.facebook.com/edu.pbru/
Page Facebook สโมสรคณะฯ : https://www.facebook.com/Student.PBRU/

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 032-708617
อีเมล it.pbru2013@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.it.pbru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/pbru.it
Page Facebook กิจกรรมคณะฯ : https://www.facebook.com/InfotechAct.pbru/

คณะวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ 032-708616
เว็บไซต์ http://mit.pbru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/mit.pbru
Youtube : คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรศัพท์ 032-708615
เว็บไซต์ http://hs.pbru.ac.th/
Page Facebook :  https://www.facebook.com/170127543127705
Page Facebook สโมสรคณะฯ : https://www.facebook.com/StudentClubHUSS/
Group Facebook : https://www.facebook.com/groups/222562928540582/
Youtube : Narunart Maikaew

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ 032-708620
อีเมล pbruagri@gmail.com
เว็บไซต์ http://agriculture.pbru.ac.th/
Page Facebook : https://www.facebook.com/agriculture.pbru/
Page Facebook สาขาวิชาสัตวศาสตร์ฯ : https://www.facebook.com/552521644778454/
Page Facebook สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ฯ : https://www.facebook.com/1696267050490921/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 032-708618
email : sci@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ https://sci.pbru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/sci.pbru.ac.th
Youtube : Science and Technology Faculty

 

คณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ 032-708622
โทรสาร 032-708665
email : nursepbru@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ http://nurse.pbru.ac.th/
Page Facebook :  https://www.facebook.com/NursingPBRU
Page Facebook สโมสรคณะฯ : https://www.facebook.com/1040759986130446/

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ 032-708619
โทรสาร 032-708662
email : intech.pbru@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ https://intech.pbru.ac.th
Page Facebook : https://www.facebook.com/entechpbru
Page Facebook สโมสรคณะฯ : https://www.facebook.com/1188996054561973
Group Facebook : https://www.facebook.com/groups/532940450095771

โรงเรียนสาธิตฯ

โทรศัพท์ 032-708623
email : satit.pbru@gmail.com
เว็บไซต์ https://www.pbru.ac.th/pbru/institution/satit-school
Facebook : https://www.facebook.com/satitpbru.net/

สำนักวิทยบริการฯ

โทรศัพท์ : 032-708609
email : library_office@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ : http://arit.pbru.ac.th
Facebook : facebook.com/libpbru

 

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

โทรศัพท์ : 032-708607
email : acad@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ : http://acad.pbru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/ACAD.PBRU/
Twitter : https://twitter.com/OfPbru
Line : http://acad.pbru.ac.th/acad58/images/Line1.jpg

สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ : 032-708605
email : op@mail.pbru.ac.th
เว็บไซต์ : http://op.pbru.ac.th/
Facebook งานบริหารบุคคล : https://www.facebook.com/งานบริหารงานบุคคล
Group Facebook งานการเงิน : https://www.facebook.com/groups/519993528166498