กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กฏหมาย

รวมกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อบังคับ

รวมข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระเบียบ

รวมระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ

รวมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รวมประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่ง

รวมคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี