กฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

กฏหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กฏหมาย

รวมกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อบังคับ

รวมข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระเบียบ

รวมระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ

รวมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รวมประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี