คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรณีการขอปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ

Read More »