คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธิอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 1738/2565

เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธิอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

1.2 คำสั่งม. ที่ 1738 เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธิอิเล็กทรอนิกส์