หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 2 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 2 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาการบริหารการศึกษา
2. สาขาหลักสูตรและการสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเคมี
3. สาขาวิชาชีววิทยา
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชาได้แก่

1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาไทย
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. สาขาวิชาศิลปศึกษา
5. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา 
6. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7. สาขาวิชาภาษาจีน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 7 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. สาขาวิชาภาษาจีน
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
5. สาขาวิชารรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล
7. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
8. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ 

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชานิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1.  สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มี 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสาร
3. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 

หลักสูตรปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2 สาขาวิชา ได้แก่
1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต ​(บช.บ) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาบัญชี

นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  4 สาขาวิชา ได้แก่
1.​ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
>> เอกวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
>> เอกเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
>> เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
3. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  4 สาขาวิชา ได้แก่
1.​ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)  1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาสาธารณสุข

แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาแพทย์แผนไทย