หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 2 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 2 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาการบริหารการศึกษา
2. สาขาหลักสูตรและการสอน

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเคมี
3. สาขาวิชาชีววิทยา
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชาได้แก่

1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาไทย
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
4. สาขาวิชาศิลปศึกษา
5. สาขาวิชานาฏดุริยางศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 7 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาจีน
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4. ศิลปะและการออกแบบ
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
7. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (2 ภาษา)

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชานิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) มี 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสาร
3. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม
    >> แขนง วิชานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร
    >> แขนง วิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัฉริยะและซอฟต์แวร์

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1.  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 2 สาขาวิชา ได้แก่
1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต ​(บช.บ) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาบัญชี
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1.  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  4 สาขาวิชา ได้แก่
1.​ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
>> เอกวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
>> เอกเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย
>> เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน
3. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  4 สาขาวิชา ได้แก่
1.​ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  1 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะพยาบาล

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)  1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาสาธารณสุข

แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาแพทย์แผนไทย