ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา ทั้งหมด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาด้านวิชาการ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศกำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศกำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565

Read More »
ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน