ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา ทั้งหมด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศกำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

Read More »