ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

Read More »
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔

Read More »
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔

Read More »