ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา ทั้งหมด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวปฏิบัติการยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อขอรับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวปฏิบัติการยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อขอรับสิทธิการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Read More »