ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา ทั้งหมด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ แพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 3

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

เปลี่ยนแปลงกำหนดการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

Read More »