ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ (เพิ่มเติม)

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) และประเภทรับตรงอิสระ รอบ ๑ (เพิ่มเติม)

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน ๔ วิชา ครั้งที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Read More »