ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา ทั้งหมด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศ กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาค ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศ กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศ กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

Read More »
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Read More »