กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2553
4. ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2553
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2553
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2552

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
4. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562
6. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562