มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

scd rankings
scd rankings
scd rankings
เรียนรู้แบบ "มืออาชีพ"
เรียนรู้แบบ "มืออาชีพ"
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คุณธรรม นำความรู้ ค้ำชูสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรียนรู้แบบ "มืออาชีพ"
เรียนรู้แบบ "มืออาชีพ"
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
previous arrow
next arrow
Slider

360 Legal Solutions

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ก้าวไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจดังนี้

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์มุ่งเน้นการบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. น้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ก้าวไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว”

สมัครเข้าศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Website : http://acad.pbru.ac.th/
TEL : 032-708607 / 032-893001 ถึง 4

(PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)

P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

การศึกษาที่ มรภ.พบ.

” เรียนรู้ อย่างมืออาชืพ ”  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี คว้าอันดับที่ 2 Google Scholar และ อันดับที่ 9 Webometrics Ranking Web of Universities July 2023

ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไป

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รู้จัก PBRU | Phetchaburi Rajabhat University

"ทํางานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม" "สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่งเดียว" (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity) Youtube Channel