มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Previous
Next

360 Legal Solutions

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ก้าวไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีพันธกิจดังนี้

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์มุ่งเน้นการบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. น้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล

สำหรับนักศึกษา

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

สำหรับอาจารย์/บุคลากร

สำหรับศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | PBRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ก้าวไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว”

สมัครเข้าศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Website : http://acad.pbru.ac.th
TEL : 032-708607 / 032-893001 ถึง 4

(PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)

P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว

การศึกษาที่ มรภ.พบ.

” เรียนรู้ อย่างมืออาชืพ ”  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

นักศึกษาผู้ที่มีสิทธิพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” คณะพยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการรายงานตัวและวันฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไป

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รู้จัก PBRU | Phetchaburi Rajabhat University

"ทํางานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม" "สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่งเดียว" (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity) Youtube Channel