บริการสำหรับบุคลากร

บริการสำหรับบุคลากร

ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล แบบฟอร์มและข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
 ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิยาลัย

ระบบสารสนเทศ / ระบบฐานข้อมูล

IT – Clinic

- ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
- หรือติดตั้งค่าเพื่อการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย

PBRU MAIL

- บริการอีเมลของมหาวิทยาลัย

PBRU – WiFi

ระบบส่งข่าวประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ

แบบฟอร์ม คู่มือ และข้อมูลด้านต่างๆ

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นเรียน

ดูชั้นเรียนที่ปรึกษา
ดูผลการเรียน
ดูข้อมูลการติดต่อของนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

ประกาศหลักเกณฑ์จ้างพนักงานชั่วคราว (ประเภทวิชาการ)

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ข้อบังคับภาระงาน

ปรึกษา / แจ้งปัญหาการใช้งาน

ด้านระบบสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
http://ict.pbru.ac.th/
Tel 032-708601
ด้านการเงิน/พัสดุ/บุคคล
กองกลาง
http://op.pbru.ac.th/
Tel 032-708604
ร้องเรียน
งานนิติกร
Tel 032-70861025