แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผนบริหารการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558-2562

แผนบริหารการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 -2567

แผนบริหารการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี
ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2568