ประกาศนโยบาย “ไม่ให้ – ไม่รับของขวัญ No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          1. พนักงานต้องไม่รับหรือให้เงินสด เช็ค พันธบัตร ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด ในก่อน ขณะหรือหลัง ปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อมหาวิทยาลัย

         2. พนักงานต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

         3. การแสดงความปรารถนาดีต่อกัน ในโอกาสต่าง ๆ ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญและหากให้ของขวัญของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น ไม่ควรให้ หรือรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง ควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก หรือสินค้าเพื่อการกุศล

         4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

         5. พนักงาน มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง