ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 90 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นที่ “จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว  

เส้นทางลัดสู่บริการที่น่าสนใจ

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

1 บริการด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.งานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประกอบการให้กู้ยืมเงินกองทุน
3.คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาท ในการให้คำแนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือมีการระดมทุน เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4.งานบริการสร้างเสริมสุขภาวะ  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านอาหารปลอดภัย การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่เกิดจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมีการดูแลระบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา ทั้งนักศึกษาไทย และต่างชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะ อาทิ รณรงค์การคัดแยกขยะ การประกาศงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสนับสนุน ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อให้สมกับเป็น Smart Student

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มีภารกิจดังนี้
1.สร้างโอกาสทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้พิการ
2.พัฒนาจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ โดยสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
3.พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการศึกษาพิเศษ เช่นการออกแบบท่าภาษามือ
4.ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตพิการ

PBRU e-Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการแปลงผันวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในรูปเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Computer Lab @ DTC

Computer Lab @ DTC ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่องเสียงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ และ เอกชน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม

IT Training

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อต่าง ๆ ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาทิ Office 365 , Photoshop , Illustrator และหัวข้ออื่นตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

PBRU Language Center

ให้บริการวิชาการ โดยจัดอบรมภาษาอังฤษสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคลากรของรัฐ จัดทำบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และเป็นศูนย์ทดสอบและประเมินผลด้านภาษา เช่น TOEIC , TOEFL ITP

ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708632

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กรุณาติดต่อสำนักงานอธิการบดี (โทร. 032-708605) เพื่อนัดหมายล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย)