ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 90 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นที่ “จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดหลักสูตรปริญญาตรี รวม 59 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวม 6 หลักสูตร สัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา คิดเป็น 91 : 9 มีการบริหารหลักสูตรตามกลุ่มสาขาวิชา 7 กลุ่มสาขาวิชาและมีจุดเน้นตามลําดับ ดังนี้

1. กลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว
    – เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
    – อาหารและโภชนาการประยุกต์
    – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร – การพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (โรงแรม)
    – การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ท่องเที่ยว)
    – อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
2. กลุ่มสาขาวิชาวิชาชีพครู
    –  การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) สังคมศึกษา ศิลปศึกษา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    – การแพทย์แผนไทย
    – พยาบาลศาสตรบัณฑิต
    – สาธารณสุข
ศาสตร์
4. กลุ่มสาขาวิชาธุรกิจและการสื่อสาร
    – นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง)
    – นิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
    – การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
    – การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
    – การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
    – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    – การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
    – การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
    – การบัญชี
    – ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5. กลุ่มสาขาวิชาการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
    – นิติศาสตร์
    – รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
    – รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
6. กลุ่มสาขาวิชาภาษา และวัฒนธรรม
    – ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างชาติ
    – สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
    – ภาษาจีน ศิลปะและการออกแบบ
7. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน
    – คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
    – ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (วิศวกรรม
    – เครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์)
    – วิทยาการคอมพิวเตอร์
    – การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
    – สัตวศาสตร์
    – เกษตรศาสตร์
    – เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    – เทคโนโลยีไฟฟ้า
    – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
    – วิศวกรรมพลังงาน
    – วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
    – วิศวกรรมเครื่องกล
    – สถาปัตยกรรมภายใน
    – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์)
    – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี)
    – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา)

เส้นทางลัดสู่บริการที่น่าสนใจ

งานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

1 บริการด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.งานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประกอบการให้กู้ยืมเงินกองทุน
3.คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาท ในการให้คำแนะนำ สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือมีการระดมทุน เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4.งานบริการสร้างเสริมสุขภาวะ  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านอาหารปลอดภัย การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่เกิดจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมีการดูแลระบบการให้บริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา ทั้งนักศึกษาไทย และต่างชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะ อาทิ รณรงค์การคัดแยกขยะ การประกาศงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังสนับสนุน ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อให้สมกับเป็น Smart Student

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มีภารกิจดังนี้
1.สร้างโอกาสทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้พิการ
2.พัฒนาจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ โดยสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
3.พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการศึกษาพิเศษ เช่นการออกแบบท่าภาษามือ
4.ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตพิการ

PBRU e-Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการแปลงผันวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในรูปเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Computer Lab @ DTC

Computer Lab @ DTC ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรเจคเตอร์ (Projector) เครื่องเสียงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ และ เอกชน เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม

IT Training

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อต่าง ๆ ให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาทิ Office 365 , Photoshop , Illustrator และหัวข้ออื่นตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708601

PBRU Language Center

ให้บริการวิชาการ โดยจัดอบรมภาษาอังฤษสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคลากรของรัฐ จัดทำบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และเป็นศูนย์ทดสอบและประเมินผลด้านภาษา เช่น TOEIC , TOEFL ITP

ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-708632

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

บริการผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กรุณาติดต่อสำนักงานอธิการบดี (โทร. 032-708605) เพื่อนัดหมายล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่าย)