คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนรองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 031/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนรองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

031-25~1