คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 020/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

020-25~1