คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 018/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 018-2564