คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 013/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 013-2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ