คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรณีการขอปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 044/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรณีการขอปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

044-25~1