คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 019/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

019-25~1