คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 012/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 012-2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม