คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 014/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 014-2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง