คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 024/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ


ดาวน์โหลดคำสั่งฯ

024-25~1