คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาการจัดการ

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาการจัดการ


โดย :  นางสาวบงกชรัตน์ บัวทิพย์

DOWNLOAD |  BACK

การบันทึกโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี