คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจเอกสารการเบิกจ่าย งานบริหารคลังและทรัพย์สิน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจเอกสารการเบิกจ่าย งานบริหารคลังและทรัพย์สิน
สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


โดย : นางสาวปิยนุช  แก้วมุกดา

DOWNLOAD |  BACK

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจเอกสารการเบิก