ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ (อุตสาหกรรมและบริการ) จำนวน 1 ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา
ซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ (อุตสาหกรรมและบริการ) จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ (อุตสาหกรรมและบริการ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๗/๒๕๖๗
ลงวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗นั้น 

                   โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ (อุตสาหกรรมและบริการ)
จำนวน 1 ชุด
 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท บริษัท ซายน์ทรีท ซินเนอร์จี้ จำกัด