การเปิดเผยราคากลางจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ระยะที่ ๒

pbru

การเปิดเผยราคาจ้างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)