ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา
จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๑/๒๕๖๗  ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗นั้น 

                   โครงการราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท บริษัท ชุมพรคอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด