ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา
ซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๘/๒๕๖๗
ลงวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗นั้น 

                   โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด จำกัด