สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พฤษภาคม 2567

         ดาวน์โหลด >>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567

Summary-of-purchasing-May-2567