ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด

pbru

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม๔.๐ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น 

                   โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ >>> บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด