การเปิดเผยราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จํานวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)