โครงการพัฒนาโป่งสลอดเพื่อการเรียนรู้

เวทีการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็น

“การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโป่งสลอด”

วันที่ 3 มีนาคม 2564

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ วิทยาเขตโป่งสลอด จัดการประชุม เวทีการมีส่วนร่วมเพื่อระดมความคิดเห็น “การพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโป่งสลอด” เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการทั้งหมด ได้แก่

1.โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ณ วิทยาเขตโป่งสลอด

2.โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

3.โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายโป่งสลอด

4.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล

5.โครงการพัฒนาศูนย์เยาวชนและผู้นำชุมชน

6.โครงการสวนพฤกษศาสตร์

และมอบสื่อการเรียนการสอน รูปแบบ DLTV (Distance Learning Television) ให้กับโรงเรียนบ้านหนองโสน, โรงเรียนบ้านโป่งสลอด, โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและนายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองกะปุเป็นผู้รับมอบ